Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Ръководство за използването на механизъм в сътрудничество за възобновяема енергия, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Постигане на вътрешния пазар на електроенергия и извличане на максимални ползи от публичната намеса - {C(2013) 7243 final}{SWD(2013) 438 final}{SWD(2013) 439 final}{SWD(2013) 441 final}{SWD(2013) 442 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Guidance on the use of renewable energy cooperation mechanism Accompanying the document Communication form the Commission - Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention - {C(2013) 7243 final}{SWD(2013) 438 final}{SWD(2013) 439 final}{SWD(2013) 441 final}{SWD(2013) 442 final}
Дата на документа: 05/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 440
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове