Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализ на предварителния бюджетен план на НИДЕРЛАНДИЯ, Придружаващ документа към СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно работен документ за бюджентия план на НИДЕРЛАНДИЯ - {C(2013) 8008 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis of the Draft Budgetary Plan of the NETHERLANDS Accompanying the document COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of the NETHERLANDS - {C(2013) 8008 final}
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 609
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове