Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане, Придружаващ документа към Директива на Европейския Парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невинност и правото да присъства на съдебния процес в наказателните производства - {COM(2013) 821 final}{SWD(2013) 478 final}{SWD(2013) 479 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation Plan Accompanying the document Directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings - {COM(2013) 821 final}{SWD(2013) 478 final}{SWD(2013) 479 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 500
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове