Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС — Чили относно изменението на приложение XII към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, с което се определя списъкът на чилийските публичноправни субекти, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на дял IV от част IV - (държавни поръчки)
Заглавие на английски: ANNEX to the Proposal for a Council Decision on a position to be taken by the European Union within the EU-Chile Association Committee regarding the amendment of Annex XII to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, setting out the list of Chilean entities which procure in accordance with the provisions of Title IV of Part IV - (Government Procurement)
Дата на документа: 08/01/2014
№ на документ: COM(2013) 942
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове