Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 213 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно счетоводителя и вътрешния одитор на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 213 of Regulation (EU, Euratom) N° 966/2012 on the Accounting Officer and Internal Auditor of the European External Action Service (EEAS)
Дата на документа: 06/01/2014
№ на документ: COM(2013) 936
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове