Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪСЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Становище на Комисията относно инициативата за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК), представена от Белгия, България, Чешката република, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Opinion of the Commission on the initiative for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Decision 2005/681/JHA establishing the European Police College (CEPOL) presented by Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden
Дата на документа: 16/01/2014
№ на документ: COM(2014) 7
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове