Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - CLEAN SKY & IMI, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Годишен доклад за напредъка по дейностите на съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи (СП по СТИ) през 2012 година - {COM(2013) 935 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - CLEAN SKY & IMI Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual Progress Report on the activities of the Joint Technology Initiative Joint Undertakings (JTI JUs) in 2012 - {COM(2013) 935 final}
Дата на документа: 06/01/2014
№ на документ: SWD(2013) 539
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове