Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Синя енергия - Необходими действия за оползотворяване на енергийния потенциал на европейските морета и океани до 2020 г. и след това - {SWD(2014) 12 final} {SWD(2014) 13 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Blue Energy - Action needed to deliver on the potential of ocean energy in European seas and oceans by 2020 and beyond - {SWD(2014) 12 final} {SWD(2014) 13 final}
Дата на документа: 20/01/2014
№ на документ: COM(2014) 8
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове