Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ документа към Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Енергиен потенциал на европейските морета и океани до 2020 г. и след това - {COM(2014) 8 final}{SWD(2014) 12 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Ocean Energy Action needed to deliver on the potential of ocean energy by 2020 and beyond - {COM(2014) 8 final}{SWD(2014) 12 final}
Дата на документа: 20/01/2014
№ на документ: SWD(2014) 13
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове