Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващa Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Синя енергия Необходими действия за оползотворяване на енергийния потенциал на европейските морета и океани до 2020 г. и след това - {COM(2014) 8 final}{SWD(2014) 13 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Blue Energy Action needed to deliver on the potential of ocean energy in European seas and oceans by 2020 and beyond - {COM(2014) 8 final}{SWD(2014) 13 final}
Дата на документа: 20/01/2014
№ на документ: SWD(2014) 12
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове