Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020— 2030 година - {SWD(2014) 15 final}{SWD(2014) 16 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 - {SWD(2014) 15 final}{SWD(2014) 16 final}
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: COM(2014) 15
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове