Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа - {SWD(2014) 30 final}{SWD(2014) 31 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on reporting and transparency of securities financing transactions - {SWD(2014) 30 final} {SWD(2014) 31 final}
Дата на документа: 29/01/2014
№ на документ: COM(2014) 40
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове