Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - БЪЛГАРИЯ:ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - {COM(2014) 36 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - BULGARIA: Technical Report Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification mechanism - {COM(2014) 36 final}
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: SWD(2014) 36
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове