Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Състояние на Индустрията, Секторен преглед и прилагане на индустриалната политика на ЕС, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - {COM(2014) 14 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - State of the Industry, Sectoral overview and Implementation of the EU Industrial Policy, Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - FOR A EUROPEAN INDUSTRIAL RENAISSANCE - {COM(2014) 14 final}
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: SWD(2014) 14
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове