Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Част 1: Оценка на законодателството на вътрешния пазар и индустриални продукти - Част 2: Резултати от казусите, Придружаващ документа СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Визия за вътрешния пазар на промишлени продукти - {COM(2014) 25 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Part 1: Evaluation of the Internal Market Legislation for Industrial Products - Part 2: Results of the case studies Accompanying the document the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - A vision for the internal market for products - {COM(2014) 25 final
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: SWD(2014) 23
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове