Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 89/608/ЕИО, 90/425/ЕИО и 91/496/ЕИО по отношение на препратките към законодателството в зоотехническата област
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 89/608/EEC, 90/425/EEC and 91/496/EEC as regards references to zootechnical legislation
Дата на документа: 11/02/2014
№ на документ: COM(2014) 4
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове