Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Първа фаза от прилагането на Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) - Оценка и насоки на Европейската комисия - {SWD(2014) 49 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - The first phase of implementation of the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC) - The European Commission's assessment and guidance - {SWD(2014) 49 final}
Дата на документа: 20/02/2014
№ на документ: COM(2014) 97
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове