Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Съвета и Европейския Парламент - Първа фаза от прилагането на Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) - Оценка и насоки на Европейската комисия - {COM(2014) 97 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex Accompanying the document Commission Report to the Council and the European Parliament - The first phase of implementation of the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC) - The European Commission's assessment and guidance - {COM(2014) 97 final}
Дата на документа: 20/02/2014
№ на документ: SWD(2014) 49
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове