Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на разпоредбите, отнасящи се до организациите на производителите, оперативните фондове и оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 година - („Доклад относно режима на плодовете и зеленчуците“) - {SWD(2014) 54 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the provisions concerning producer organisations, operational funds and operational programmes in the fruit and vegetables sector since the 2007 reform - ("Report on the fruit and vegetables regime") - {SWD(2014) 54 final}
Дата на документа: 04/03/2014
№ на документ: COM(2014) 112
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове