Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - (Оценка на въздействието), Придружаващ документа към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки - {COM(2014) 111 final}{SWD(2014) 52 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT - (Impact Assessment) Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas - {COM(2014) 111 final}{SWD(2014) 52 final}
Дата на документа: 05/03/2014
№ на документ: SWD(2014) 53
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове