Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Обстоен преглед на стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth
Дата на документа: 05/03/2014
№ на документ: COM(2014) 130
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове