Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, по отношение на приемането на решения в Съвета за асоцииране относно процедурния правилник на Съвета за асоцииране и процедурния правилник на Комитета за асоцииране, относно процедурния правилник, приложим по отношение на уреждането на спорове, предвидено в дял X, и кодекса за поведение на членовете на комитети за уреждане на спорове и медиаторите, относно списъка на членове на комитети за уреждане на спорове и относно списъка на експерти по въпроси на търговията и устойчивото развитие
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on a position to be taken by the European Union within the Association Council set up by the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Central America, of the other part, as regards the adoption of decisions in the Association Council on the Rules of Procedure of the Association Council and those of the Association Committee, on the Rules of Procedure governing Dispute Settlement under Title X and the Code of Conduct for members of panels and mediators, on the List of Panellists and on the List of Trade and Sustainable Development Experts
Дата на документа: 24/04/2014
№ на документ: COM(2014) 237
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове