Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за последващата оценка на Европейския фонд за връщане за периода 2008?2010 г. (доклад, представен съгласно член 50, параграф 3, буква в) от Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the ex-post evaluation of the European Return Fund for the period 2008-2010 (report submitted in accordance with Article 50(3)(c) of Decision No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007)
Дата на документа: 23/04/2014
№ на документ: COM(2014) 230
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове