Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление - {SWD(2014) 126 final}{SWD(2014) 127 final}{SWD(2014) 128
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement - {SWD(2014) 126 final}{SWD(2014) 127 final}{SWD(2014) 128 final}
Дата на документа: 09/04/2014
№ на документ: COM(2014) 213
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове