Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за 2013 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС - {COM(2014) 224 final}{SWD(2014) 142 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2013 - Report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights - {COM(2014) 224 final}{SWD(2014) 142 final}
Дата на документа: 14/04/2014
№ на документ: SWD(2014) 141
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове