Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Рамковата програма за действие от Хього в периода след 2015 г.: Управление на риска с цел постигане на устойчивост - {SWD(2014) 133 final}{SWD(2014) 134 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The post 2015 Hyogo Framework for Action: Managing risks to achieve resilience - {SWD(2014) 133 final}{SWD(2014) 134 final}
Дата на документа: 08/04/2014
№ на документ: COM(2014) 216
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове