Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите - {SWD(2014) 121 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies - {SWD(2014) 121 final}
Дата на документа: 02/04/2014
№ на документ: COM(2014) 209
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове