Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Иновациите в синята икономика: реализиране на потенциала на нашите морета и океани за създаване на работни места и растеж - {SWD(2014) 149 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Innovation in the Blue Economy: realising the potential of our seas and oceans for jobs and growth - {SWD(2014) 149 final}
Дата на документа: 08/05/2014
№ на документ: COM(2014) 254
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове