Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно въжените линии за превоз на хора и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО относно въжените линии за превоз на хора - {COM(2014) 187 final}{SWD(2014) 116 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to cableway installations designed to carry persons and repealing Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons - {COM(2014) 187 final}{SWD(2014) 116 final}
Дата на документа: 27/03/2014
№ на документ: SWD(2014) 117
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове