Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА относно изчисляването, финансирането, изплащането и вписването в бюджета на корекцията на бюджетните дисбаланси в полза на Обединеното кралство („Корекцията за ОК“) в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/xxx/ЕС, Евратом на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT on calculation, financing, payment and entry in the budget of the correction of budgetary imbalances in favour of the United Kingdom ("the UK correction") in accordance with Articles 4 and 5 of Council Decision 2014/xxx/EU, Euratom on the system of own resources of the European Union
Дата на документа: 14/05/2014
№ на документ: COM(2014) 271
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове