Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия от 22 юли 1972 г., във връзка със замяната на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland of 22 July 1972, as regards the replacement of Protocol 3 to that Agreement, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation, by a new Protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Дата на документа: 15/05/2014
№ на документ: COM(2014) 275
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове