Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия от 14 май 1973 г., във връзка със замяната на Протокол № 3 относно определението на понятието „стоки с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway of 14 May 1973, as regards the replacement of Protocol 3 to that Agreement, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation, by a new Protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Дата на документа: 15/05/2014
№ на документ: COM(2014) 276
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове