Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за забрана на риболова с плаващи мрежи, за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 812/2004, (ЕО) № 2187/2005 и (ЕО) № 1967/2006 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета - {SWD(2014) 153 final} {SWD(2014) 154 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 812/2004,(EC) No 2187/2005 and (EC) No 1967/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97 - {SWD(2014) 153 final} {SWD(2014) 154 final}
Дата на документа: 14/05/2014
№ на документ: COM(2014) 265
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове