Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализи на актулизирания план за бюджета на АВСТИЯ, Придружаващ документа към СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно актуализирания проект на бюджетен план на АВСТРИЯ - {C(2014) 3389 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis of the Updated Draft Budgetary Plan of AUSTRIA Accompanying the document COMMISSION OPINION on the Updated Draft Budgetary Plan of AUSTRIA - {C(2014) 3389 final}
Дата на документа: 16/05/2014
№ на документ: SWD(2014) 168
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове