Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА, 2014 Г. (изготвен по силата на член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз) - {SWD(2014) 177 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - CONVERGENCE REPORT 2014 (prepared in accordance with Article 140(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union) - {SWD(2014) 177 final}
Дата на документа: 04/06/2014
№ на документ: COM(2014) 326
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове