Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за преразглеждане и актуализиране на първия план за изпълнение на задълженията на Европейската общност в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители - {SWD(2014) 172 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the review and update of the first European Community Implementation Plan in accordance with Article 8 (4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants - {SWD(2014) 172 final}
Дата на документа: 03/06/2014
№ на документ: COM(2014) 306
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове