Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз на споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, и Исландия за участието на Исландия в съвместното изпълнение на ангажиментите на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия през втория период на поети ангажименти по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the agreement between the European Union and its Member States and Iceland concerning Iceland's participation in the joint fulfilment of commitments of the European Union, its Member States and Iceland in the second commitment period of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Дата на документа: 23/05/2014
№ на документ: COM(2014) 291
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове