Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действие на разпоредбите на „Пакета за млякото“ - {COM(2014) 354 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Evolution of the market situation for milk and milk products Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Development of the dairy market situation and the operation of the "Milk Package" provisions - {COM(2014) 354 final}
Дата на документа: 13/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 187
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове