Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализ на оценката, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 с оглед на създаването на контрольор на процесуалните гаранции - {COM(2014) 340 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis of Impacts Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation No 883/2013 as regards the establishment of a Controller of procedural guarantees - {COM(2014) 340 final}
Дата на документа: 11/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 183
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове