Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Eвропейски семестър 2014 г.: специфични за всяка държава препоръки - Постигане на растеж
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - 2014 European Semester: Country-specific recommendations Building Growth - Building Growth
Дата на документа: 02/06/2014
№ на документ: COM(2014) 400
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове