Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Сравнителен анализ (бенчмаркинг) за въвеждането на интелигентно измерване на енергопотреблението в ЕС-27, със специална насоченост към електропотреблението - {SWD(2014) 188 final}{SWD(2014) 189 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity - {SWD(2014) 188 final}{SWD(2014) 189 final}
Дата на документа: 17/06/2014
№ на документ: COM(2014) 356
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове