Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Държавни фишове за интелигентно отчитане на електричество, Придружаващ документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Сравнителен анализ (бенчмаркинг) за въвеждането на интелигентно измерване на енергопотреблението в ЕС-27, със специална насоченост към електропотреблението - {COM(2014) 356 final}{SWD(2014) 189 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Country fiches for electricity smart metering Accompanying the document Report from the Commission - Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity - {COM(2014) 356 final}{SWD(2014) 189 final}
Дата на документа: 17/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 188
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове