Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нов курс за европейската отбрана - План за изпълнение на действията, обявени в Съобщение COM (2013) 542: за по-конкурентоспособен и ефикасен сектор на отбраната и сигурността
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A New Deal for European Defence - Implementation Roadmap for Communication COM (2013) 542; Towards a more competitive and efficient defence and security sector
Дата на документа: 24/06/2014
№ на документ: COM(2014) 387
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове