Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Инвентаризация на плана за действие за развитие на член 318 - Доклад за оценка, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати - {COM(2014) 383 final}{SWD(2014) 200 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Stock-taking on the Action Plan for the Development of the Article 318 - Evaluation Report Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of the Union's finances based on the results achieved - {COM(2014) 383 final} {SWD(2014) 200 final}
Дата на документа: 26/06/2014
№ на документ: SWD(2014) 201
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове