Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци - {SWD(2014) 206 final}{SWD(2014) 211 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe - {SWD(2014) 206 final}{SWD(2014) 211 final}
Дата на документа: 02/07/2014
№ на документ: COM(2014) 398
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове