Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за напредъка относно пътна карта за ресурсите на ефикасна Европа, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци - {COM(2014) 398 final}{SWD(2014) 211 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Progress Report on the Roadmap to a Resource Efficient Europe Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a circular economy: a zero waste for europe - {COM(2014) 398 final}{SWD(2014) 211 final}
Дата на документа: 02/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 206
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове