Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Списък с действия на ЕС подкрепящи МСП зелена икономика, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЗЕЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА МСП - Да помогнем на МСП да превърнат екологичните предизвикателства в бизнес възможности - {COM(2014) 440 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - List of EU actions supporting SMEs in a green economy Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - GREEN ACTION PLAN FOR SMEs - Enabling SMEs to turn environmental challenges into business opportunities - {COM(2014) 440 final}
Дата на документа: 02/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 213
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове