Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба срещу измамите – Годишен доклад за 2013 г. - {SWD(2014) 243 final}{SWD(2014) 244 final}{SWD(2014) 245 final}{SWD(2014) 246 final}{SWD(2014) 247 final}{SWD(2014) 248 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2013 Annual Report - {SWD(2014) 243 final}{SWD(2014) 244 final}{SWD(2014) 245 final}{SWD(2014) 246 final}{SWD(2014) 247 final}{SWD(2014) 248 final}
Дата на документа: 17/07/2014
№ на документ: COM(2014) 474
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове