Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които се обезпечават от общия бюджет - Състояние към 31 декември 2013 година - {SWD(2014) 269 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget - Situation at 31 December 2013 - {SWD(2014) 269 final}
Дата на документа: 29/08/2014
№ на документ: COM(2014) 540
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове