Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за изпълнението на стратегията за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите - {SWD(2014) 276 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the implementation of the strategy for international cooperation in research and innovation - {SWD(2014) 276 final}
Дата на документа: 11/09/2014
№ на документ: COM(2014) 567
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове